Устав


Член 1. (1) „Анима" е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за осъществяване на общественополезна дейност.

(2) Сдружението се учредява за неопределен срок.

(3) Сдружението извършва своята дейност съобразно разпоредбите на този устав, Конституцията и законодателството на Република България.

Член 2. Сдружението е със седалище и адрес на управлението с. Малчика, община Левски, област Плевен, ул. „Шипка" 5А.

Член 3. Сдружението поставя пред себе си целите да:

1. насърчава, стимулира, подпомага и допринася за духовно, материално и нравствено развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;

2. оказва материална, духовна и нравствена помощ на нуждаещите се  физически лица, социално-слаби, болни, възрастни, бездомни, нуждаещи се от грижи, деца без родители, деца в неравностойно положение, безработни, самотни хора и други лица от уязвими или социално слаби групи на обществото;

3. защитава човешките права на всички човешки личности;

4. защитава, стимулира и допринася за опазването и развитието на околната среда и биоразнообразието;

5. оказва помощ за социална интеграция и личностна реализация на хора от социално слаби, уязвими, дистанцирани, маргинализирани и други групи на обществото;

6. насърчава и допринася чрез дейността си за развитието на физическата

култура сред представителите на всички възрастови групи;

7. наблюдава и съдейства за предотвратяването и преодоляването на чувства на ненавист, омраза и неразбирателство в обществото;

8. инициира и стимулира развитието на науката и образованието сред децата, младежите и възрастните.

Чл. 4. Средствата, които сдружението ще използва за постигане на своите цели са:

1. осигуряване, споделяне и размяна на информация, добри практики и обучения от български и международни организации и мрежи, имащи опит в реализирането на социално отговорни инициативи и сходни предмети на дейност;

2. обучение и придобиване на професионална квалификация на членовете и персонала на сдружението,  разбирането и развиването на социално отговорните практики и дейности и прилагането им в ежедневната работа;

3. публикуване и разпространяване на информация във връзка с дейността на сдружението за нуждите на всички страни проявяващи интерес към развиваната от него практика;

4. сключване и изпълняване на договори със стратегически партньори с цел директно или индиректно въздействие върху положителното развитие на осъществяваните от сдружението практики;

5. събиране, анализиране и разпространяване на информация имаща отношение към развиваните от сдружението практики и дейности;

6. извършване на собствени проучвания, анализиране и оценяване на информацията от тях и изграждане на собствена информационна база данни;

7. организиране на семинари, конференции, работни и информационни групи;

8. самостоятелно или съвместно осъществяване с други организации, сдружения, фондации, неправителствени организации, физически и юридически лица на събития и мероприятия за сътрудничество, обучения, обмен на опит и информация съгласно Конституцията и законодателството на Република България;

9. популяризиране на извършваната от сдружението дейност чрез изготвянето и разпространяването на информация чрез средствата за масово осведомяване, изготвяне на брошури, бюлетини и др.;

10. доставяне на хуманитарна помощ на нуждаещите се;

11. създаване на места за отдих, профилактика и медицинско обслужване за нуждаещи се лица от гражданското общество;

12. създаване на материални условия за стимулиране и развитие на физическата култура сред всички възрастови групи в обществото;

13. изготвяне и реализиране на социални програми и проекти за развитие на духовните и нравствени ценности, образованието и науката, за подпомагане на населението в съответствие с нуждите на съответни социални групи или отделни лица, за развитието на физическата култура, гражданското общество, опазване и развитие на околната среда, защита на правата на човека и здравеопазването;

14. провеждане на различни мероприятия, инициативи и дейности насочени към положително осъществяване на целите на сдружението.

Член 5. „Анима" е независимо сдружение на граждани за извършване на общественополезна дейност.

Член 6. Предметът на дейност на сдружението се изразява в насърчаване, подпомагане, развиване и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество чрез извършването на всички общественополезни дейности, позволени от законодателството на Република България, които могат да бъдат практически осъществени съобразно възможностите на сдружението,  чрез предвидените в този устав дейности, имущество и средства за тяхното постигане.

Член 7. (1) Сдружението работи изключително с нестопанска цел в съответствие с настоящия устав и с действащото законодателство в Република България.

(2) Сдружението може да извършва допълнително и стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода от реализираната печалба за постигане на определените в устава основни цели.

(3) Предмет на стопанската дейност на сдружението може да бъде:

1. извършване на експертни, консултантски, образователни, социални, информационни и други услуги;

2. продажба и разпространение на печатни произведения;

3. редакционна, предпечатна, печатна, рекламна и издателска дейност;

4. селскостопанска дейност;

5. производство на занаятчийски стоки и услуги;

6. отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и други дейности, които не са забранени със закон и не противоречат на този устав.

Член 8. (1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които разбират и приемат устава на сдружението и желаят да допринесат за постигане целите посочени в него.

(2) Приемането на членове в сдружението се извършва от управителния съвет.

Член 9. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът за член подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат, разбира и приема разпоредбите на устава на сдружението и изразява в свободен текст готовността и желанието си да работи за постигането на целите на сдружението.

(3) Кандидатът – юридическо лице подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат, разбира и приема разпоредбите на устава на сдружението и изразява в свободен текст готовността и желанието си да работи за постигането на целите на сдружението. Към молбата, кандидатът – юридическо лице прилага преписи от документите си за регистрация като юридическо лице и от решението на управителния си орган за членство в сдружението.

(4) Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.

Член 10. Приемането на членове в сдружението се извършва от управителния съвет на сдружението с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове.

Член 11.  (1) Членството в сдружението се прекратява:

1.с едностранно волеизявление на желаещия да прекрати членството си до сдружението;

2.с едностранно волеизявление на желещото да прекрати членството си юридическо лице до сдружението, придружено с препис от решение на управителния му орган за прекратяване на членството;

3.с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;

4.с настъпването на смъртта или с поставянето под запрещение на лицето;

5.с изключване по решение на управителния съвет;

6.с прекратяването на сдружението;

7.при отпадане.

(2) Решението за изключване на член, взето от управителния съвет, може да бъде обжалвано пред общото събрание. Жалбата се подава до общото събрание на сдружението чрез управителния съвет. Управителният съвет е длъжен да прибави обсъждането на подадената жалба към дневния ред на следващото заседание на общото събрание.

(3) Решението за изключване на член взето от управителния съвет, което бива обжалвано пред общото събрание, не прекратява членските права и задължения на лицето, спрямо което е насочено.

(4) Изключването на член по решение на управителния съвет на сдружението се извършва в случаите, когато лицето не спазва разпоредбите на законодателството на Република България, действа в нарушение на този устав или когато чрез действията си подронва и накърнява авторитета и доброто име на сдружението. Изключването се извършва с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на управителния съвет.

(5) Членството в сдружението отпада, когато член на сдружението системно не участва в извършването на дейността му или когато не внася предвидените имуществени членски вноски.

(6) Предложение за изключване на член, който нарушава устава, може да бъде направено от най-малко трима членове на сдружението. Предложението се подава от съставилите го предложители до управителния съвет.

(7) Решение за иключване може да се вземе само след като председателят на управителния съвет на сдружението писмено уведоми предлагания за изключване член за часа, датата и мястото за провеждане на заседанието на управителния съвет, на което ще бъде обсъждано и взето решение по предложението за неговото изключване.

(9) Решение за изключване се взема в присъствието на предложения за изключване член,след като той бъде изслушан от органа, който обсъжда и решава въпроса по изключването.

(10) Решение за изключване може да се вземе и в отсъствието на предложения за изключване член, в случаите когато въпреки надеждно връченото писмено уведомление, той не се яви на заседанието на органа обсъждащ и решаващ предложението за неговото изключване без писмено и предварително посочване на уважителни причини за своето неявяване.

Член 12. Всеки член на сдружението има право да:

1.участва в управлението на сдружението, да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;

2.да бъде информиран за дейността на сдружението;

3.да гласува в общото събрание;

4.да участва свободно в обсъждането на всички въпроси касаещи дейността на сдружението;

5.да обжалва решенията на управителния съвет пред общото събрание, когато те противоречат на закона или на устава на сдружението;

6.да се ползва от резултатите от дейността на сдружението;

7.да  ползва имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в управителните органи на сдружението или такива, възложени от тях.

Член 13. Всеки член на сдружението е длъжен да:

1.спазва разпоредбите на законодателството на Република България и на този устав;

2. участва в дейността на сдружението, да съдейства и работи за постигане и реализиране на целите на сдружението;

3.заплаща редовно и в срок имуществен членски внос;

4.изпълнява решенията на общото събрание и на управителния съвет;

5.се въздържа от извършването на всякакви деяния, които подронват авторитета и доброто име на сдружението, противоречат на закона, на целите и интересите на сдружението;

6.участва в общото събрание и в управителния орган на сдружението в който е избран, освен в случаите когато уважителни причини възпрепятстват това.

Член 14. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, поставяне под запрещение или при прекратяване.

Член 15. Член на сдружението може да овласти друго физическо лице да упражнява неговите членски права и да изпълнява неговите членски задължения. Овластяването се извършва писмено и поражда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи, членовете понасят отговорността за извършените от овластените от тях лица действия.

Член 16. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Член 17. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият своето членство е длъжен да внесе невнесените от него имуществени вноски за периода на членството му.

Член 18. (1) Юридическите лица – членове на сдружението се представляват в него от едно упълномощено от техните управителни органи физическо лице. Представителството се удостоверява с писмен документ от управителния орган на юридическото лице, който съдържа посочените в чл. 9 ЗЮЛНЦ данни и е придружен с препис от неговия устав.

(2) Физическите и юридическите лица – членове на сдружението имат право на един равен глас в Общото събрание.

Член 19. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е управителния съвет.

Член 20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Член 21. Юридическите лица – членове на сдружението участват в общото събрание и в управителните органи чрез лицата, които ги представляват.

Член 22. Членовете на сдружението могат с изрично писмено пълномощно да упълномощават физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на общото събрание. Пълномощниците не могат да представляват повече от двама членове на сдружението едновременно и нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Член 23. (1) Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.приема други вътрешни актове;

3.избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4.взема решение за откриване и закриване на клонове;

5.взема решение за участие в други организации;

6.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8.приема бюджета на сдружението;

9.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, или на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

12. взема други решения, правомощия за което са му дадени от закона или устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие с устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава по реда, определен от закона.

(6) Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган по установения от закона ред.

Свикване на Общото събрание

Член 24. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата за свикване на общото събрание следва да бъде в писмена форма и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата за свикване на общото събрание се изпраща до всички членове на сдружението по поща, електронна поща или факс най-малко две седмици преди насрочения ден за провеждане на заседанието.

Член 25. Общото събрание е законно, когато присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Член 26. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Член 27. (1) Общото събрание взема решения само по въпроси, които са предварително и надлежно оповестени в дневния ред, приложен към поканата за провеждане на заседението на общото събрание.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината гласове на присъстващите членове.

(3) Решения почл. 23, ал. 1, т. 1 и 6, както и в останалите предвидени в този устав случаи,се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на общото събрание.

(4) Решенията на общото събрание на сдружението влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в тях е предвидено друго.

Член 28. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Член 29. (1) Управителният съвет се състои от пет лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

(3) Управителният съвет избира от своя състав председател.

(4) Председателят на управителния съвет може да бъде избиран и от общото събрание. Когато е налице противоречие между изборите на общото събрание и на управителния съвет на сдружението за председател на управителния съвет, приема се избора на общото събрание.

Член 30. (1) Управителният съвет:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и осъществява текущ контрол върху изпълнението му, като избира и осигурява извършването на проверка от лицензиран експерт-счетоводител;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. приема и изключва членове;

9. определя или изменя размера на имуществените членски вноски;

10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава, не спадат в правата на друг орган;

11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) Всеки член на управителния съвет може да представлява сдружението в отношенията му с трети лица.

Член 31. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя не по-рядко от веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно ликвидация на сдружението, управлението и разпореждането с имуществото, определянето на реда и организирането на извършването на дейността на сдружението- с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Член 32. (1) Правомощията на членовете на управителния съвет могат да бъдат прекратени предсрочно по решение на общото събрание.
(2) Член на управителния съвет може да го напусне по собствено желание, след като писмено заяви това на заседание на управителния съвет.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на управителния съвет не се провежда нов избор от общото събрание, а мястото се заема от кандидата, получил най-много гласове от общото събрание на сдружението, след последния кандидат, избран за член на управителния съвет.

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на управителния съвет, управителният съвет определя заместник –председател, който да изпълнява длъжността му до провеждането на избор от общото събрание.

Член 33. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ номер.

Член 34. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е в противоречие със закона, този устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 35. (1) Председателят на управителният съвет:

1. ръководи работата на сдружението между заседанията на управителния съвет и на общото събрание в съответсвие с взетите решения на всяко заседание на тези контролни органи;

2. провежда и следи за изпълнението на взетите решения от управителния съвет и от общото събрание, както и за спазването на разпоредбите на този устав;

3. осъществява връзки с други организации, институции и лица в страната и в чужбина за постигане на целите на сдружението;
4. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
5. представлява сдружението пред трети лица;
6. може да преупълномощава трети лица с отделни свои права;
7. назначава и осовбождава служители;

(2) Когато председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат от един от членовете на управителния съвет – заместник-председател, определен от председателя.

(3) Мандатът на председателя е три години.

Член 36. (1) Сдружението създава, поддържа и съхранява свой собствен архив.

(2) Архивът се съхранява от управителния съвет.

(3) В архива задължително се съхранява на хартиен носител, а когато това е възможно и на електронен носител, следната документация:

1. копие от устава;

2. копие от решението за основаване на сдружението;

3. годишни отчети за дейността на сдружението;

4. протоколни книги от заседанията на управителния съвет и на общото събрание;

5. списъчен състав на членовете на сдружението;

6. счетоводни документи;

7. вътрешни правилници;

8. програми, проекти и отчетната докуметация към тях;

9. всякакви други документи относно дейността на сдружението.

Член 37. (1) Сдружението съставя протоколи и води книги за протоколите от заседанията на общото събрание и управителния съвет. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(3) Докладът за дейността на сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се обявява публично. Той се предоставя на централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието в предвидения от закона срок.

Член 38. Всеки член на сдружението има право на свободен достъп до архива.

Член 39. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си  при осъществяване на дейността, насочена за постигане на неговите цели.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Член 40. (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други позволени от закона вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и от всякакви други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Оперативното управление на имуществото се осъществява от председателя на управителния съвет  или от упълномощено от управителния съвет лице.

(3) Финансовите средства, необходими за постигане целите на сдружението се набират от:

1. членски внос;

2. финансирания по одобрени проекти на сдружението, разработени с участието на неговите членове;

3. дарения, субсидии, спонсорство, завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица и други;

4. приходи от стопанска дейност във връзка с постигане на целите на сдружението;

5. всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация на сдружението

Член. 41.(1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) С мнозинство 2/3 от гласовете на всички присъстващи членове на общото събрание, сдружението може да се влива или слива с други юридически лица с нестопанска цел с близка дейност, работещи в обществена полза. В такива случаи неговите членове стават членове на новото юридическо лице с нестопаска цел.

Член 42. (1) Сдружението се прекратява по решение на общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на всички присъстващи членове на общото събрание.

(2) Сдружението се прекратява и с решение на окръжния съд по седалището му в предвидените от закона случаи.

Член 43. При прекратяване на сдружението по решение на общото събрание, общото събрание взема решение за извършване на ликвидация, която се извършва от управителния съвет или от определено от управителния съвет лице, както и за разпределяне на имуществото.

Чл. 44.(1) При извършването на ликвидация, ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Член 45.(1) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на сдружението се разпределя на друга нестопанска организация или на други нестопански организации със сходни цели, по решение на общото събрание.

(2) В случаите, когато имуществото не е разпределено по реда на ал. 1, прилагат се разпоредбите на ЗЮЛНЦ и българското законодателство.

Член 46. Сдружението се вписва в Централния регистър при Министерството на правосъдието по определения от закона ред и в определения от закона срок.

Член 47.Този устав влиза в сила от момента на приемането му от учредителното събрание на членовете-учредители на сдружението.

Член 48. За всички неуредени в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат нормите на Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото в Република България законодателство. Разпоредбите на този устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните законови норми.

Член 49.Този устав се приема и подписва на учредително събрание за учредяване на сдружение „Анима" от членовете-учредители.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info