Анима

Мисия на неправителствената организация

Нашата мисия е като сдружение да дадем своя принос в изграждането на гражданското общество като будно, дейно и информирано общество с утвърдени морални ценности.

Цели на организацията

Сдружението поставя пред себе си целите да:  
1. насърчава, стимулира, подпомага и допринася за духовно, материално и нравствено развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;  
2. оказва материална, духовна и нравствена помощ на нуждаещите се физически лица, социално-слаби, болни, възрастни, бездомни, нуждаещи се от грижи, деца без родители, деца в неравностойно положение, безработни, самотни хора и други лица от уязвими или социално слаби групи на обществото;  
3. защитава човешките права на всички човешки личности;  
4. защитава, стимулира и допринася за опазването и развитието на околната среда и биоразнообразието;  
5. оказва помощ за социална интеграция и личностна реализация на хора от социално слаби, уязвими, дистанцирани, маргинализирани и други групи на обществото;  
6. насърчава и допринася чрез дейността си за развитието на физическата  
култура сред представителите на всички възрастови групи;  
7. наблюдава и съдейства за предотвратяването и преодоляването на чувства на ненавист, омраза и неразбирателство в обществото;  
8. инициира и стимулира развитието на науката и образованието сред децата, младежите и възрастните.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info